Thùng rác inox nắp bập bênh

THÙNG RÁC INOX VUÔNG BẬP BÊNH A34-F

THÙNG RÁC INOX TRÒN BẬP BÊNH A35-O

THÙNG RÁC INOX TRÒN BẬP BÊNH A35-G

THÙNG RÁC INOX NẮP XOAY A35-F

THÙNG RÁC INOX TRÒN A48-A

THÙNG RÁC INOX NẮP XOAY A43-G

THÙNG RÁC INOX NẮP XOAY A43-F

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A43-C

THÙNG RÁC INOX NẮP LẬT A35-P

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN KẾT HỢP BẬP BÊNH A34-E

THÙNG RÁC INOX BẬP BÊNH A35-R

THÙNG RÁC INOX NẮP XOAY VN